محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

81

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

708

:کل بازدیدکنندگان

358777

سوکت آی سی >> نظامی IC SOCKET

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات  6YE1001-01نظامی IC SOCKET 6P
مشاهد جزئیات  8YE1001-01نظامی IC SOCKET 8P
مشاهد جزئیات  14YE1001-01نظامی IC SOCKET 14P
مشاهد جزئیات  16YE1001-01نظامی IC SOCKET 16P
مشاهد جزئیات  18YE1001-01نظامی IC SOCKET 18P
مشاهد جزئیات  20YE1001-01نظامی IC SOCKET 20P
مشاهد جزئیات  24YE1001-01نظامی IC SOCKET 24P
مشاهد جزئیات  28YE1001-01نظامی باریک IC SOCKET 28P
مشاهد جزئیات  28YE1001-01نظامی پهن IC SOCKET 28P
مشاهد جزئیات  32YE1001-01نظامی IC SOCKET 32P
مشاهد جزئیات  40YE1001-01نظامی IC SOCKET 40P