محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

91

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

718

:کل بازدیدکنندگان

358787

کانکتورهای مینیاتوری. مخابراتی.پینگرد.پاور.پاور قفلدار. بین راهی.هوزینگ >> TJC8 هوزینگ-2.54mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 200 YE1071TJC8-Terminal-2.54mm
مشاهد جزئیات 2001YE1071TJC8-1P-2.54mm
مشاهد جزئیات 4002YE1071TJC8-2P-2.54mm
مشاهد جزئیات 6003YE1071TJC8-3P-2.54mm
مشاهد جزئیات 8004YE1071TJC8-4P-2.54mm
مشاهد جزئیات 10005YE1071TJC8-5P-2.54mm
مشاهد جزئیات 12006YE1071TJC8-6P-2.54mm
مشاهد جزئیات 800040YE1071TJC8-1*40P-2.54mm
مشاهد جزئیات 1600080YE1071TJC8-2*40P-2.54mm