محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

109

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

736

:کل بازدیدکنندگان

358805

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Pin Header 2.54mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 200040YE1021Pin Header 2.54mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 300040YE1022Pin Header 2.54mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات 400040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 15mm
مشاهد جزئیات 1500040YE1029-02Pin Header 2.54mm 1*40 R/A Long
مشاهد جزئیات 1500040YE1004نظامی Pin Header 2.54mm 1*40
مشاهد جزئیات 500040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 17mm
مشاهد جزئیات 500040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 19mm
مشاهد جزئیات 600040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 21mm
مشاهد جزئیات 600040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 23mm
مشاهد جزئیات 700040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 25mm
مشاهد جزئیات 800040YE1029-01Pin Header 2.54mm 1*40 ST Long 27mm
مشاهد جزئیات 1500080YE1029-04Pin Header 2.54mm 2*40 ST Long 21mm
مشاهد جزئیات  80YE1029-04Pin Header 2.54mm 2*40 ST Long 23mm
مشاهد جزئیات 3500080YE1004نظامی Pin Header 2.54mm 2*40
مشاهد جزئیات 400080YE1021Pin Header 2.54mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 420080YE1022Pin Header 2.54mm 2*40 R/A
مشاهد جزئیات 1000080YE1029-04Pin Header 2.54mm 2*40 ST Long 19mm
مشاهد جزئیات 3000080YE1029-05Pin Header 2.54mm 2*40 R/A Long