محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

105

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

732

:کل بازدیدکنندگان

358801

دی کانکتورهای قدرت >> Solder Series

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات   YE1033-12D-SUB SOLDER TYPE MACHINE PIN
مشاهد جزئیات  2YE1033-04MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE(1+1)
مشاهد جزئیات  2YE1033-05MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE 2P
مشاهد جزئیات  3YE1033-06MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE(2+1)
مشاهد جزئیات  3YE1033-07MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE 3P
مشاهد جزئیات  5YE1033-08MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE 5P
مشاهد جزئیات  7YE1033-01MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE(5+2)
مشاهد جزئیات  8YE1033-09MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE 8P
مشاهد جزئیات  13YE1033-03MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE(10+3)
مشاهد جزئیات  17YE1033-02MACHINE PIN D-SUB SOLDER TYPE(15+2)