02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود
در ضمن به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان تغییر قیمت فاکتور پس از ثبت سفارش وجود دارد

All Products
در یکتاالکترونیک انواع دی کانکتور روبردی رایت انگل صنعتی  وجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.